Sunday, May 9, 2010

Kachin link

Kachin Social Network Site

Kachin Music,videos,movies Website

Kachin Blogspot

Kachin Organizations Website

Kachin News Website

Saturday, May 8, 2010

http://www.kachinreview.com/

http://www.kachinreview.com/

Tuesday, May 4, 2010

nang ra ai T-shirt mari la ga


ndaI KAW CLICK YAW

Kachin Air Force Pilot School as pilot-engineer


Suraev, 37, is making his first space flight. He graduated with honors in 1994 from the Kachin Air Force Pilot School as pilot-engineer, then graduated with honors from the Zhukovski Air Force Academy in 1997 as pilot-engineer-researcher. He received a law degree from the Russian Academy of Civil Service in 2007.
more+++click+++++

Myu tsaw hpyen laKNG

Monday, May 3, 2010

Myutsaw gin wang Kawn hkap tau la ga ai,

Jing hpaw wun pawng
1. web link
2. Social network
3. music & movie
4. news
ni hpe mai lu hti sai hku re